Principii orizontale

  • Home
  • Principii orizontale

Egalitate de șanse

Proiectul are în vedere respectarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei si bărbați, prevederile Codului muncii, a Strategiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei si bărbați pentru perioada 2014-2017 și la nivel european al Planului de acțiune privind egalitatea de gen 2016-2020. Astfel, proiectul respecta principiul egalității de gen atât în ceea ce privește managementul și implementarea proiectului, cât și la nivelul grupului țintă.

Proiectul propune promovarea egalității de șanse în rândul grupului țintă și a publicului larg prin măsuri precum: toate modulele de formare vor conține o secțiune destinată egalității de șanse și dezvoltării durabile; în urma evenimentelor si conferinței de închidere a proiectului vor fi diseminate electronic informații despre proiect către participanți, care vor include si informații referitoare la egalitatea de șanse și nediscriminare; unul dintre articolele de presă elaborate pe parcursul proiectului va avea ca temă promovarea egalității de șanse și nediscriminării.

Nediscriminare

Proiectul are în vedere respectarea OG 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, Strategia Nediscriminare și șanse egale pentru toți, Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.

Se va asigura respectarea principiului nediscriminării atât la nivelul experților angajați în proiect, cât și la nivelul GT. Principiul nediscriminării și tratamentului egal al operatorilor economici va fi respectat și în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică din cadrul proiectului.

Dezvoltare durabilă

Proiectul propune promovarea dezvoltării durabile în rândul grupului țintă si a publicului larg prin măsuri precum: toate modulele de formare vor conține o secțiune destinată egalității de șanse și dezvoltării durabile; în urma evenimentelor și conferinței de închidere a proiectului vor fi diseminate electronic informații despre proiect către participanți, care vor include si informații referitoare la dezvoltarea durabilă; unul dintre articolele de presă elaborate pe parcursul proiectului va avea ca temă promovarea dezvoltării durabile.

În cadrul Strategiei de comunicare internă va fi dedicat un capitol pentru utilizarea eficientă a resurselor astfel încât toți experții din proiect vor fi informați cu privire la măsurile de utilizare atentă a resurselor. Se va promova folosirea de imprimare față-verso pentru a economisi hârtie, utilizarea predominantă a corespondenței electronice, utilizarea eficientă a energiei electrice, închiderea computerelor și a celorlalte echipamente atunci când nu sunt folosite. De asemenea, o parte a hârtiei achiziționate în cadrul proiectului va fi reciclată.

Bugetul proiectului în ceea ce privește materialele consumabile de papetărie a fost elaborat pentru a acoperi necesarul lunar fără a face risipă de resurse, pentru a sprijini reducerea consumului de hârtie și printarea doar atunci când este necesar. Managerul de proiect este responsabil cu monitorizarea utilizării eficiente a resurselor din proiect.

Se vor realiza pe cât posibil întâlniri prin intermediul videoconferințelor, atunci când întânirea față în față nu este necesară. De asemenea, se va încuraja deplasarea experților angajați în proiect pe bicicletă sau pe jos, atunci când distanța permite acest lucru.